top of page

Privacyverklaring

Identiteit en contactgegevens

 

Felima (dierenarts en gedragsadvies voor katten)

Halima Iqbal

Brasschaatsebaan 36 bus 3

2970 Schilde

0468038200 

info@felima.be

www.felima.be

BTW nummer: BE0753.786.802

 

Algemeen

 

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is voor ons van groot belang. In deze privacyverklaring wordt beschreven, op een heldere en transparante manier, hoe Felima maatregelen treft om uw gegevens optimaal te beschermen en welke rechten u als klant hebt. Felima houdt zich hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens

 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.

 

De persoonsgegevens van de klant worden verzameld om volgende doeleinden te bereiken:

 

 • Om de diensten en/of producten aangeboden door Felima te kunnen leveren en hiervan de nodige documenten (facturen, samenwerkingsovereenkomsten,..) te kunnen opmaken.

 • Om het verstrekken van informatie over Felima, haar diensten en haar producten via nieuwsbrieven, het verzenden van een email met de verschillende aanbiedingen die de klant zouden kunnen interesseren. Dit gebeurt enkel indien de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd.

 • Om klachten, suggesties, meldingen en vragen te behandelen.

 • Om informatie te verstrekken aan derden indien daarvoor op grond van wet- en regelgeving een noodzaak toe bestaat. Dit gebeurt enkel op basis van vitaal belang, in samenwerking met een onderaannemer of op vraag van de persoon in kwestie zelf.

 

Bewaring van persoonsgegevens van de klant

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen en verwerken.

 

Bij aankoop producten en diensten:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

 • Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)

 • Afleveradres (Indien van toepassing)

 • Interesses betreft onze producten en diensten

 

Specifieke diensten: consultatie aan huis of telefonische consultatie

Ter voorbereiding van een consultatie zal Felima u verzoeken een persoonlijke vragenlijst in te vullen. Deze lijst bevat volgende informatie:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, Algemene gegevens : huis- en gezinssituatie, contactgegevens behandelde dierenarts en nodige informatie betreffende de reden van de consult.

 • Interesses betreft onze producten en diensten

Naargelang het soort consultatie maakt Felima een klantenrapport op. Deze wordt intern bewaard, zodat opvolging mogelijk is.

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

 

Verstrekking aan derden

 

Felima zal in geen geval je persoonlijke gegevens delen aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, noch zullen we je persoonlijke gegevens gebruiken op een andere manier dan wat dit beleid zegt.

 

Derden waar Felima mee samenwerkt zijn:

 • Postbedrijven in geval dat een product dient verzonden te worden. Felima is verplicht om bepaalde klantgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer) te verstrekken aan de postbedrijven die uw pakketjes zullen bezorgen. In ieder geval zijn alle gedeelde gegevens strikt vereist voor de uit te voeren activiteit, dat wil zeggen de correcte levering van producten.

   

 • Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft bijvoorbeeld bij het overdragen van informatie aan uw behandelende dierenarts.

 

Wij verbinden ons ertoe je op de hoogte te brengen van elke wijziging in het bedrijf die zou leiden tot een nieuw eigendomsrecht op de door jou verstrekte gegevens, zodat je je rechten kan uitoefenen.

 

Bewaringstermijn van de gegevens 

 

Felima bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. 

De casussen uit de consultaties worden levenslang bewaard, met een educatief doeleind. Hierbij worden alle persoonsgegevens verwijderd en namen worden veranderd.

 

Rechten omtrent het verzamelen en opslaan van uw gegevens

 

U heeft steeds het recht om:

 • Verzamelde gegevens in te kijken (Volgens artikel 15 AVG)

 • Verbeteringen aan te brengen (Volgens artikel 16 AVG)

 • Gegevens te laten verwijderen (Volgens artikel 17 AVG)

 • Op beperking van verwerking (Volgens artikel 18 AVG)

 • Gegevens te laten overdragen (Volgens artikel 20 AVG)

 • Recht van bezwaar (Volgens artikel 21 AVG)

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

 

Beveiliging van uw gegevens

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Felima van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen

 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Cookies

 

De website van Felima gebruikt cookies, kleine gegevensbestanden die in het systeem van de gebruiker zijn opgeslagen om te werken. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. De meeste browsers accepteren momenteel automatisch cookies, maar gebruikers kunnen het genereren ervan op hun computer stoppen door de betreffende optie te selecteren.

bottom of page