top of page

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen en vastleggen overeenkomst

 

 1. In alle vormen van samenwerking, aanvaardt de klant dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven.

 2. De overeenkomst voor behandeling (gedrag of medisch) komt tot stand doordat de partijen een mondelinge of schriftelijk afspraak maken tot een consult. Door het maken van een afspraak gaat de cliënt akkoord met de algemene voorwaarden.

 3. Felima gaat een dienstenverbintenis aan met de klant, geen resultatenverbintenis. Dit wil zeggen dat Felima alles in haar macht zal doen om zo kundig mogelijk advies te verlenen, maar een bepaald resultaat kan nooit beloofd worden aangezien de therapie zelf afhangt van vele verschillende factoren. Felima kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de cliënt gewenste resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting bestaan.

Artikel 2: Boeken of annuleren van een gedrags- of medische consultatie bij Felima

 

 1. U kan een consultatie boeken via e-mail (info@felima.be), telefonisch (0468038200) of via het contactformulier op de website (www.felima.be/contact). De tarieven van de consulten staan steeds aangeduid op de website.

 2. Bij boeking ontvangt u binnen de 24 uur een bevestigingsmail van uw consultatie. In bijlage vindt u een pdf met het overzicht van uw bestelling en de factuur.

 3. Het verplaatsen van een afspraak is mogelijk, maar moet binnen 3 dagen voor de aanvang van de betrokken afspraak worden verzet naar een volgende datum.

 4. Men kan een consult kosteloos annuleren uiterlijk tot 24 uur voor de aanvang van de consultatie. Het reeds betaalde bedrag wordt in dat geval terugbetaald via overschrijving. Bij het annuleren binnen de 24 uur voor de consultatie heeft de klant geen recht op een terugbetaling.

 5. Het annuleren van een consult kan uitsluitend gebeuren per e-mail via info@felima.be of telefonisch.

 6. Indien de klant zonder verwittiging niet aanwezig is voor een consultatie, heeft men geen recht op terugbetaling van de factuur.

 7. Felima heeft steeds het recht om ten allen tijde een gepland consult te annuleren omwille van overmacht, zonder dat zij aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. De klant behoudt het recht voor een consult op een nieuwe gezamenlijk afgesproken datum. In geval van verplaatsing door Felima heeft de klant steeds het recht om af te zien van een nieuwe datum en wordt in dat geval het reeds betaalde bedrag volledig terugbetaald.

Artikel 3: Betaling

 

 1. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht volgens artikel 2 leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.

 2. U ontvangt de factuur en praktische gegevens nadat u een consultatie hebt ingeboekt. U kan de factuur betalen via overschrijving, payconic of cash (de laatste twee opties zijn enkel ter plaatse mogelijk). 

 3. Ieder protest omtrent de gefactureerde bedragen moet aangehaald worden per aangetekend schrijven binnen een termijn van 8 dagen na de factuurdatum. Bij gebreke hieraan wordt de factuur geacht onherroepelijk te zijn aanvaard door de klant.

 4. De vergoeding dient te zijn voldaan voor het plaatsvinden van een consult of ter plaatse bij de klant thuis op het moment van huisbezoek. Indien door redelijke omstandigheden de betaling niet op voorgaande wijze is kunnen plaatsvinden, geldt een betalingstermijn van 7 kalenderdagen om de betaling te voldoen.

 5. Bij niet-tijdige betaling wordt het verschuldigde bedrag zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege verhoogd met een nalatigheid intrest van 10% op het openstaande saldo.

 6. Indien een wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële consequenties zal hebben, zal Felima de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 3: Uitvoeren van de overeenkomst 

 

 1. Felima zal naar beste inzicht en vermogen de opdracht uitvoeren en zal daartoe de nodige deskundigheid en kennis op peil houden.

 2. Felima kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het door de klant gewenste resultaat. Daarentegen zal Felima in alle mogelijkheden de uiterste best doen om het gewenste resultaat te bereiken. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft de betalingsverplichting bestaan.

 3. De duur van een huisbezoek is afhankelijk van situatie tot situatie. Er wordt een schatting gemaakt van hoeveel tijd nodig zou kunnen zijn. Indien een consult korter duurt, kan de klant geen aanspraak maken op een vermindering van de vergoeding. Ook indien een consult langer duurt dan ingeschat zal er geen extra kost aangerekend worden naar de klant toe.

 4. Alle behandelingen worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd ten behoeve van de klant en enkel en alleen met het oog op het welzijn en gezondheid van het dier. De klant verbindt er zich toe tijdens de behandeling alle nodige en nuttige informatie mee te delen aan Felima. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Mocht het verstrekken van verkeerde informatie door de klant aanleiding geven tot een verkeerde behandeling, dan kan Felima hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

 5. Voor de behandeling van het dier mag Felima beroep doen op de kennis en/of vaardigheden van een derde, na voorafgaande toestemming van de klant. 

 6. De aansprakelijkheid van Felima is beperkt tot het bedrag dat krachtens de door Felima afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering gedekt wordt.

 

Artikel 4: Een product bestellen bij Felima

 

 1. Een product bestellen kan enkel via e-mail (info@felima.be). Deze dienst is bestemd voor klanten van Felima om producten (bij) te bestellen ter ondersteuning van de therapie.

 2. Geen van deze producten is bestemd om een persoonlijk advies van een professional te vervangen, zoals een dierenarts of gedragstherapeut.

 3. Felima kan onder geen omstandigheden verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke vorm van ongewenste uitkomst bij het gebruik van de verkochte producten.

 4. Laat nooit uw kat alleen met het product, enkel gesuperviseerde contacten zijn toegelaten.

 5. Felima kan nooit resultaten beloven bij het gebruik van onze producten, daar resultaten afhankelijk zijn van vele verschillende aspecten. Het is daarbij niet mogelijk om een ‘niet tevreden, geld terug’ policy aan te bieden.

 6. Het is belangrijk om producten op de juiste manier aan te bieden. Indien een dier een product kapotmaakte, valt dit niet binnen onze verantwoordelijkheid.

 7. Indien een product een fout vertoont bij aankomst, dan kan u het product terugsturen naar Felima binnen de 14 kalenderdagen met een duidelijke omschrijving. Zo kunnen wij het bekijken en desnoods u een vervanging sturen. (Adres: Felima - Halima Iqbal, Brasschaatsebaan 36 bus 3, 2970 Schilde).

 

Artikel 5: Veiligheid & verantwoordelijkheid

 

 1. Felima kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde consulting. De klant blijft steeds eindverantwoordelijk voor het uitvoeren van de adviezen. Felima belooft wel dat alle gegeven adviezen zoveel mogelijk gebaseerd zijn op wetenschappelijke en dier-vriendelijke technieken en theorieën.

 2. De klant neemt kennis van het feit dat Felima niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na een klantenbezoek.

 3. Felima is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies die tijdens de training kan worden veroorzaakt aan eigendom van de klant. Deelnemers dienen ten allen tijde zorg te dragen voor hun eigendommen.

 4. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle verstrekte informatie en beschouwen deze als vertrouwelijk.

 5. De gedragsdeskundige zal eventueel gemaakt videobeelden of foto’s niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

 

Artikel 6: Auteursrechten

 

 1. Alle door Felima verstrekte stukken, zoals de vragenlijst, verslagen, adviezen, tekeningen en richtlijnen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hen zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

 

 

Artikel 7: Klachten

 

 1. Indien de klant niet tevreden is of een klacht heeft over een handeling of verrichting met of van Felima, dient men dit schriftelijk (via e-mail of per post) aan te kaarten binnen de 30 dagen na het gebeuren van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.

 2. De partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich eerst hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg op te lossen.

 3. De bevoegde rechtbank voor geschillen is gelokaliseerd in Antwerpen.

 4. Indien de klant akkoord ging met de standaardvoorwaarden maar deze niet (volledig) gelezen heeft, en dit ervoor gezorgd heeft dat de klacht in stand kwam, is dit buiten onze macht en is Felima niet verder verantwoordelijk.

bottom of page